THERMAL RESPONSE TEST

Thermal Response Test (TRT) doporučujeme provádět u větších instalací s tepelnými ztráty nad 50 kW. Výsledkem provedení měření TRT jsou přesnější informace o tepelné vodivosti podloží, tepelném odporu vrtu a neovlivněné teplotě podloží.

K přepočtu potřebného rozsahu vrtného pole jsou využívany numerické a analytické modelovací softwary. Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s používáním těchto softwarů.

Vedle standardních TRT je nabízená i řada doplňkových služeb, které jsou popsány níže.

Údaje o TRT-zařízení 

 • zařízení je připevněné na přívěsu (dostane se snadno do blízkosti vrtu)
 • kompletně vybavená jednotka s aspoň 100 m vedení pro médium (el. proud a voda)
 • nastavitelný topný výkon
 • kontinuální oběhová čerpadla
 • ukazatel pro teplotu na vstupu i výstupu a teplotu okolí
 • dálkového pozorování měření

Požadavky na staveniště pro TRT

 • doba tuhnutí injektážní směsi po odvrtání průzkumného vrtu minimálně 7 dní
 • naplnění sond vodou
 • zajistit přístupnost k testované sondě a plochu pro testovací zařízení hned vedle sondy (minimálně 1,5 x 1,5 m)
 • poskytnutí bezplatného elektrického připojení (jistič 32 A) v maximální vzdálenosti do 100 m bez přerušení po celou dobu trvání testu (72 hodin)
 • poskytnutí bezplatného napojení na vodu v maximální vzdálenosti 100 m

Provedení TRT

A - Thermal-Response-Test (TRT)

 • provedení TRT (72 hodin) na hotových sondách včetně kontinuálního zaznamenávání všech naměřených dat.
 • příjezd a odjezd, postavení a rozložení, stejně jako provedení všech vedlejších úkonů
 • dálkové pozorování průběhu testu
 • výpočet tepelné vodivosti v celé délce sondy, tepelný odpor vrtu a neovlivněné teploty podloží
 • vyhodnocení TRT ve formě zprávy (1x tištěná, 1 x digitální)

B – Výpočet pole zemních sond (analytické – EED)

 • zdaleka nejčastější případ (ca. 95% všech zařízení)
 • analytické dimenzování/modelování zemních sond na základě výsledků TRT a klíčových dat o budově a prostoru
 • výpočet dlouhodobých teplotních poměrů, určení vhodného počtu a umístění sond
 • vytvoření modelové zprávy (1x tištěná, 1 x digitální)

C – Výpočet pole zemních sond (numerické – FEFLOW 5.4)

 • numerické, 3D dimenzování/modelování zemních sond na základě výsledků TRT a klíčových dat o budově a prostoru
 • sběr dat, vytvoření geologického/hydrogeologického/hydrodynamického modelu, diskretizace a kalibrace modelu.
 • modelování dlouhodobého časového a prostorového chování
 • vytvoření modelové zprávy s množstvím barevných zařízení (1x tištěný, 1 x digitální)

D – Výpočet potrubní sítě

 • výpočet ztrát třením v potrubí pro nejméně výhodnou větev pro dimenzování tepelného čerpadla
 • vytvoření zprávy (1x tištěná, 1 x digitální)

E – Schvalování smluv a žádostí

 • na přání je možné vyřídit veškeré schvalování

F – Stavební dozor

 • je-li to nutné/žádoucí, je možnost zajistit odborný stavební dozor