PODPORA PROJEKTANTŮ

Na základě dlouholetých zkušeností s návrhy a realizací primárních okruhů firmy GE-TRA s.r.o. zabezpečujeme pro naše obchodní partnery a projektanty podporu při zpracování dokumentace nebo výpomoc u samotné realizace. Dále zabezpečujeme technickou podporu u těsnících prostupů, ať už se jedná o instalace pro jádrové vrtání, přípravu prostupů před betonáží, černou/bílou vanu, předizolované potrubí nebo jiné systémy. 

TLAKOVÉ ZTRÁTY A PROUDĚNÍ KAPALINY V PRIMÁRNÍM OKRUHU

Tlakové ztráty vznikající třením v potrubí mají zásadní vliv na chod tepelného čerpadla. Pro jejich výpočet je nutné znát požadovaný průtok primárním okruhem. Tlaková ztráta narůstá na každém komponentu primárního okruhu mj. potrubí plošného kolektoru anebo geotermální sondy, propojení vrtů se sběrnou šachtoupáteřním vedeníelektrotvarovkách, redukcích, T-kusech, průtokových regulátorech, výměníku tepelného čerpadla atd. Tlaková ztráta narůstá anebo se snižuje rovněž změnou typu kapaliny. Jejím ředěním a změnou teploty se mění hustota a viskozita kapaliny, která má vliv nejenom na tlakovou ztrátu, ale i na proudění kapaliny ve vrtech popř. plošných kolektorech. Pro správné předávání tepla je nutné dodržovat optimální proudění kapaliny v potrubí. Při navržení okruhu je nutné rovněž počítat s výkonem oběhového čerpadla a tlakovou ztrátou vznikající v tepelném čerpadle tak, aby nedošlo k příliš velkému ochlazování média (kapaliny) na výparníku.

ZAKRESLENÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU

Potřebné podklady k zakreslení primárního okruhu:

 1. Koordinační situace (včetně inženýrských sítí)
 2. Katastrální situace 
 3. Výškopis/vrstevnice pozemku
 4. Vyznačení míst se zpevněnými plochami, pro budoucí výstavbu a zeleně
 5. Označení vstupů do technické místnosti (skladba základové stěny/popř. základové desky)
   

PROSTUPY DO OBJEKTU

Potřebné podklady pro navržení vhodných prostupů do objektu: 

 1. Nová/stávající stavba
 2. Půdorysy/řezy budovy s vyznačenými prostupy
 3. Černá/bílá vana (upřesnění hydroizolace)
 4. Materiálová skladba stěny/základu budovy
 5. Předpokládaný jádrový vrt/zvolená pažnice
 6. Tvar, materiál, vnější rozměr těsněného potrubí, kabelu...
 7. Teplota média = požadovaná teplotní odolnost těsnění
 8. Počet vedení v jednom prostupu
   

PODPORA PROJEKTANTŮ PRIMÁRNÍCH OKRUHŮ A TĚSNÍCÍCH PROSTUPŮ

 Podpora projektantů Cena v Kč
 Výpočet tlakových ztrát a hydrauliky systému do 30 kW pro obchodní partnery a  zákazníky zdarma
 Dimenzování primárního okruhu do 30 kW pro obchodní partnery a zákazníky zdarma
 Zakreslení primárního okruhu do 30 kW pro obchodní partnery a zákazníky zdarma
 Prostupy do objektu - návrh řešení, výkaz výměr pro obchodní partnery
 a zákazníky
zdarma

 *zdarma platí pouze v případě odběru primárního okruhu anebo těsnících prostupů od sesterské společnosti GE-TRA s.r.o. .