LEGISLATIVA

V prvním kole je nutné zpracovat hydrogeologický posudek (neboli vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu § 9 zákona č. 254/2001 Sb.) + projekt vrtných prací (projekt báňského projektanta = vrty do hloubek nad 30m), které jsou vyhotoveny jako podklad pro souhlas vodoprávního úřadu podle §17 vodního zákona. 
Hydrogeologický posudek slouží současně jako podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (dokumentace pro územní rozhodnutí nebo dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). 
 

I. varianta - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo s výkonem do 20 kW

Geotermální vrty pro tepelná čerpadla pod 20 kW nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 stavebního zákona). 
Na základě výše uvedených vypracovaných podkladů (projekt + hydrogeologický posudek + projekt vrtných prací zpracován báňským projektantem = vrty do hloubky nad 30 m) je nutné získat souhlas vodoprávního úřadu (podle § 17 vodního zákona) a následně územní rozhodnutí. Poté je možné vrty odvrtat. Tyto geotermální vrty se nekolaudují a po dokončení mohou být užívány.
 
Zpracování dokumentace včetně vyřízení povolení na příslušných úřadech = 4-7 měsíců od zaslání potřebných podkladů.

Pokud potřebujete samotnou realizaci vrtů provést s např. s ohledem na další navazující práce co nejdříve, lze řešit odvrtání vrtů pomocí průzkumných geologických vrtů (platí pro menší aplikace), které se řídí „geologickou legislativou“. V takovém případě musí být vypracován projekt geologického průzkumu a schválen na příslušném krajském úřadě (vrty > 30 m). Dále se průzkumné práce evidují v Geofondu ČR a ohlašují obci. Tyto administrativní kroky ze zákona provádí osoba s odbornou způsobilostí (hydrogeolog), která za průzkum zodpovídá. Dále je nutné získat souhlas vodoprávního úřadu dle §17 vodního zákonu. Po odvrtání jsou vrty zabezpečeny a je dodatečně vyřízeno územní rozhodnutí (popř. i stavební povolení). Teprve po jeho získání lze vrty využívat jako zdroj tepla popř. chladu.

Zpracování dokumentace včetně vyřízení povolení na příslušných úřadech = 2-3 měsíce od zaslání potřebných podkladů 

 

II. varianta - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo s výkonem nad 20 kW

Geotermální vrty pro tepelná čerpadla nad 20 kW vyžadují dokumentaci pro vydání společného povolení. Podkladem pro úřední řízení je opět hydrogeologický posudek + projekt vrtných prací (projekt báňského projektanta = vrty do hloubek nad 30 m) a projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dle vyhlášky 499/2006 Sb.).

 
Zpracování dokumentace včetně vyřízení povolení na příslušných úřadech = 5-7 měsíců od zaslání potřebných podkladů.

Geotermální vrty, které byly prováděny na základě stavebního povolení, lze užívat na základě:
a) oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 stavebního zákona
b) kolaudačního souhlasu

 

III. varianta - vrtaná studna pro tepelné čerpadlo


Vrtaná studna je vodní dílo, které povoluje vodoprávní úřad. Současně je nutné získat povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona. Potřebnými podklady pro řízení na úřadech jsou hydrogeologický posudek a stavební projekt (dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb.) od autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby).

Zpracování dokumentace včetně vyřízení povolení na příslušných úřadech = 5-7 měsíců od zaslání potřebných podkladů.

 

Vyřízení povolení


Pokud budete mít zájem, umíme zajistit i vyřízení povolení pro jednotlivé varianty. U vyřízení je nutné počítat se správními poplatky na úřadech, které vždy účtujeme dle skutečnosti. Termín vyřízení se odvíjí od rychlosti reakcí jednotlivých úřadů na podané žádosti. 


Podklady nutné pro vypracování dokumentace:

  1. Jméno, příjmení a trvalé bydliště zákazníka kvůli plné moci (pokud je pozemek psán na dva lidi, tak iniciály obou)
  2. Číslo parcely a katastr
  3. Délka jednotlivých vrtů a počet vrtů / typ vystrojení (4x 32 mm, 2x 40 mm nebo 4x 40 mm)
  4. Typ a výkon TČ 
     

LEGISLATIVA

 Legislativa

Cena v Kč

 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

na poptávku

 Dokumentace pro vydání společného povolení  

na poptávku

 Hydrogeologický posudek + projekt vrtných prací

na poptávku

 Vyřízení povolení pro geotermální vrty na příslušných úřadech

na poptávku

 Správní poplatek

dle skutečnosti